Haastrups Udviklingsråd

Udviklingsrådet er Haastrups Lokalråd. Faaborg-midtfyn kommune har 64 landsbyer. De er organiseret i 21 lokalråd, der understøtter engagement og samarbejde i lokale netværk og fungerer som talerør i sager, der vedrører lokalområdet.

Lokalrådene er vigtige partnere i kommunens løbende dialog med borgerne om initiativer og politikker, der bidrager til stærke og levende lokalsamfund.

Et lokalråd er lokalsamfundets paraplyorganisation. Det repræsenterer foreninger, institutioner, virksomheder og borgere.

Udviklingrådets formål
  • at varetage lokalsamfundets interesser.
  • at fremme trivsel og udvikling i lokalsamfundet.
  • at bevare og videreudvikle de fysiske, kulturelle og demokratiske værdier i lokalsamfundet.
  • at søge at få medindflydelse i anliggender, som vedrører lokalsamfundet.
  • at fremme samarbejdet mellem lokalsamfundets interessenter, politikere og myndigheder.

Bestyrelsen i Haastrups Udviklingsråd er sammensat med repræsentanter fra lokalsamfundets kultur-, idræts- og borgerforeninger. Du kan lære mere herom, ved at læse de nedstående vedtægter, eller kontakt repræsentanten for udviklingsrådet.

Kontakt

Mikael Kristensen

Udviklingsrådets Talsmand

Mikael041259@gmail.com

§ 1. Rådets navn er Haastrup udviklingsråd.
§ 2. Rådet påtager sig at føre forhandlinger på lokalområdets vegne.
§ 3. Rådets regnskabsår løber fra 1/1 – 31/12.
§ 4. Rådet består af repræsentanter for samtlige folkelige foreninger i Haastrups
lokalområde, eksklusiv politiske foreninger. Rådet har til opgave at inddrage
enkeltpersoner eller grupper af lokalbefolkningen til at varetage Haastrups
lokalområdes interesser i enkeltsager, såvel til bevarelse af det eksisterende samt
udvikling af dette.
Rådet skal ligeledes være det sted, hvor der gives Støtte og opbakning til ideer og
visioner til den fortsatte vækst og udvikling af Haastrup lokalområde.
§ 5. Rådet består af en repræsentant fra hver af de folkelige foreninger i lokalområdet.
Herefter konstituerer rådet sig med en talsmand, kasserer samt sekretær.
§ 6. Sekretæren fører i protokollen et referat fra de førte møder og forhandlinger.
Protokollen vil være tilgængelig for alle interesserede på Haastrup Friskole.
§ 7. Til at revidere rådets regnskab udpeger rådet to uvildige personer.
§ 8. Rådet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er fremmødt.
Hvert medlem har én stemme, og alle beslutninger er ved simpel flertalsbeslutning.
§ 9. Rådets vedtægter kan kun ændres, hvis det på to af hinanden afholdte rådsmøder
bliver vedtaget med ¾ af de fremmødte medlemmers stemmer.
§ 10. Rådet skal som minimum afholde mindst et møde om året, hvor alle i
lokalområdet har adgang, og hvor der redegøres for rådets arbejde i det forløbne år.
Mødet afholdes i Haastrup Forsamlingshus

Relevante artikler