Haastrups Udviklingsråd

Udviklingsrådet er Haastrups Lokalråd. Faaborg-midtfyn kommune har 64 landsbyer. De er organiseret i 21 lokalråd, der understøtter engagement og samarbejde i lokale netværk og fungerer som talerør i sager, der vedrører lokalområdet.

Lokalrådene er vigtige partnere i kommunens løbende dialog med borgerne om initiativer og politikker, der bidrager til stærke og levende lokalsamfund.

Et lokalråd er lokalsamfundets paraplyorganisation. Det repræsenterer foreninger, institutioner, virksomheder og borgere.

Udviklingrådets formål
  • at varetage lokalsamfundets interesser.
  • at fremme trivsel og udvikling i lokalsamfundet.
  • at bevare og videreudvikle de fysiske, kulturelle og demokratiske værdier i lokalsamfundet.
  • at søge at få medindflydelse i anliggender, som vedrører lokalsamfundet.
  • at fremme samarbejdet mellem lokalsamfundets interessenter, politikere og myndigheder.

Bestyrelsen i Haastrups Udviklingsråd er sammensat med repræsentanter fra lokalsamfundets kultur-, idræts- og borgerforeninger. Du kan lære mere herom, ved at læse de nedstående vedtægter, eller kontakt repræsentanten for udviklingsrådet.

Kontakt

Mikael Kristensen

Udviklingsrådets Talsmand

Mikael041259@gmail.com

Udviklingsrådet:  Mikael Kristensen (talsperson)

Haastrup Friskole, Børnehave og Vuggestue:  Stine Kjærgaard

Støtteforening: Solvejg Hansen

Foredragsforening: Birthe Juul

Folkemindesamling: Ole Madsen

Forsamlingshus: Henrik Mikkelsen

Hyggeteket: Maria Lundgaard

Idrætsforening: 

Jagtforening: Anders Nielsen

Billardklubben: Kjeld Kristensen

Hjertestarterforening: Niels Peter Ellegaard

Forening Storm: Katrine Bolette Christensen

Grundejerforening: Niels Peter Ellegaard

Antenneforening: Niels Peter Ellegaard

Menighedsrådet: Mary Stage

Andelstanken: Niels Peter Ellegaard

Bypark: Niels Peter Ellegaard

Maniphesto: Paul Lloyd Robson

Haastrup Energifællesskab: Kenneth Lund

I 2021 arbejdede en projektgruppe med at formulere en udviklingsplan for Haastrup. I 2022 skal udviklingsplanen overdrages til Udviklingsrådet og der skal arbejdes videre med de enkelte udviklingsspor. Udviklingsplanen skal give byen ankerpunktet for de mange forskellige aktiviteter og tiltag, Haastrup som en aktiv landsby er præget af.

Udviklingsplan

Vedtægter for Haastrup Udviklingsråd

 

 1.Navn og hjemsted

Stk. 1 Rådets navn er Haastrup Udviklingsråd.


 2.Udviklingsrådets Formål

Stk. 1 Rådets formål er at facilitere borgernes ønsker om lokalsamfundets udvikling eller bevarelse. Rådet skal være et koordinerende, formidlende og igangsættende led i lokalsamfundet, og det er rådets opgave at være opmærksom på, hvilke planer, initiativer og behov, der opstår i lokalsamfundet.

Stk. 2 Rådets formål er at varetage lokalsamfundets interesser, fremme dets udvikling og at søge medindflydelse i anliggender, som vedrører lokalsamfundet.

Stk. 3 Rådet skal være det sted, hvor der gives støtte og opbakning til ideer og visioner til den fortsatte vækst og udvikling af Haastrup lokalområde.

Stk. 4 Rådet skal fungere som kontaktled til andre lokalråd, til Faaborg-Midtfyn Kommune samt til alle øvrige relevante myndigheder, organisationer m.v.

 3. Medlemmer

Stk. 1 Rådet består af repræsentanter fra samtlige registrerede frivillige og almindelige foreninger i Haastrups lokalområde, (eksklusiv politiske foreninger) og Jordløse-Haastrup Menighedsråd, samt Haastrup Friskole, Børnehave og Vuggestue.

Stk. 2 Stående udvalg og ad-hoc udvalg kan nedsættes til at varetage enkeltsager eller projekter efter behov. Her skal minimum et medlem være fra udviklingsrådet per udvalg.

4. Sammensætning og konstituering

Stk. 1 Alle foreninger i lokalområdet, Haastrup Friskole og Jordløse-Haastrup Menighedsråd vælger én repræsentant og én suppleant blandt sine medlemmer til Udviklingsrådet.

Stk. 2 Erhvervslivet i Haastrup inviteres til at stille med én repræsentant og én suppleant i Udviklingsrådet.
Stk. 3 Haastrup Friskole, børnehave og vuggestues elevråd inviteres til at udpege én repræsentant og én suppleant valgt blandt byens unge under 18 i Udviklingsrådet.

Stk. 4 Medlemmerne udpeges for en toårig periode. Genvalg kan finde sted.

Stk. 5 Der udarbejdes en medlemsliste, som offentliggøres på Haastrup bys hjemmeside.

Stk. 6 På første møde efter det årlige stormøde, konstituerer rådet sig med en talsperson, stedfortræder for talsperson, kasserer samt sekretær.

Stk. 7 Talspersonen og dennes stedfortræder skal være medlem af mindst en af de i § 1, stk. 1 nævnte udpegende råd og foreninger, men kan vælges udenfor kredsen af rådets medlemmer.

Stk. 8 Talsperson, stedfortræder for talsperson, kasserer samt sekretær udgør forretningsudvalget.

5.Møder

Stk. 1 Rådet afholder åbne møder. Her har alle fra lokalområdet ret til at deltage, dog har kun rådets medlemmer stemmeret.

Stk. 2 Møder i udviklingsrådet afholdes efter behov, dog mindst én gang hvert kvartal. Møder indkaldes af talspersonen med 7 dages varsel og med angivelse af dagsorden. Møder kan i presserende tilfælde indkaldes med kortere varsel. Møder skal indkaldes, hvis 3 af rådets medlemmer udtrykker ønske om det og angiver en dagsorden.

Stk. 3 Rådet skal som minimum afholde mindst et stormøde om året, hvor alle i lokalområdet har adgang og må bidrage til dagsordenen, og hvor der redegøres for rådets arbejde i det forløbne år.


6. Beslutninger 

Stk. 1 Rådet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er fremmødt.

Stk. 2 Hvert medlem har én stemme, og alle beslutninger er ved simpel flertalsbeslutning. Dog undtagen vedtægtsændringer jf. § 8.

Stk. 3 Der gives ikke fuldmagt.

7. Referater

Stk. 1 Sekretæren fører referat fra de førte møder og beslutningsreferat fra forhandlinger og forretningsudvalgets møder.

Stk. 2 Protokollen og referaterne offentliggøres på Haastrup bys hjemmeside.


8. Økonomi og regnskab

Stk. 1 Rådets regnskabsår løber fra 1/1 – 31/12.

Stk. 2 Kassereren udarbejder regnskabet, der efter revision og godkendelse i udviklingsrådet, af kassereren forelægges på det årlige stormøde.

Stk. 3 Til at revidere rådets regnskab udpeger rådet to uvildige personer.

9.Vedtægtsændringer

Stk. 1 Rådets vedtægter kan kun ændres, hvis det på to af hinanden afholdte rådsmøder bliver vedtaget med ¾ af de fremmødte medlemmers stemmer.
 

Således vedtaget på møde i Udviklingsrådet d. 1. juni 2022 efter en 1. behandling og 1. godkendelse på møde i rådet d. 16. marts 2022.

Næste møde er stormødet onsdag, d. 19. juni 2024 kl. 18.30 i Forsamlingshuset. Dagsorden følger.

 

Relevante artikler