Haastrup Skytte-, Gymnastik- og IdrætsForening

Haastrup Skytte- Gymnastik- og Idrætsforening har eksisteret siden 1866. Foreningen gør det muligt for medlemmerne, at udøve forskellige former for motion og bidrager  derigennem til at styrke det sociale samvær lokalt. Mange aktiviteter og sportsgrene har været dyrket gennem årene blandt andet gymnastik, fodbold, skydning, badminton og volleyball.

De fleste af aktiviteterne i Haastrup SG & IF foregår i vinterhalvåret med opstart i september og afslutning i april måned, hvor foreningen lejer sig ind på Haastrup Friskole samt i Svanninge Hallen. I sommerhalvåret råder Haastrup SG & IF desuden over sportspladsen der er beliggende centralt i byen og her findes der en fodboldbane, multibane til for eksempel basket eller hockey, samt diverse motionsredskaber.

Haastrup SG&IF administreres af en af medlemmerne valgt bestyrelse, mens det er frivillige der træner medlemmerne i de forskellige aktiviteter. 

Haastrup SG & IF har 150 medlemmer og der betales kontingent i forhold til den aktivitet man er tilmeldt.

I Haastrup SG & IF glæder vi os til i fællesskab med jer, at dyrke motion og dele de gode oplevelser der forbundet med, at være en del af Haastrup SG & IF.

Praktiske oplysninger
Bestyrelsen:

Formand: John Enager

Næstformand: Bent Welander Sørensen

Kasserer: Camilla Josten

Sekretær: Niels Lundgaard

Medlemmer: 

Suppleanter: 

Kontakt

John Enager

BestyrelsesFormand

Email: john.enager@hotmail.com

Tel: 23 70 60 29

DOWNLOAD eller se prislisten og betingelserne her:

HSGIF-prisliste

§1 Foreningens navn; Haastrup skytte, gymnastik og idrætsforening.
-Stk. 1 – Foreningens hjemsted er Faaborg-Midtfyn kommune
§2 Foreningens formål
-Stk. 1 – Foreningens formål er at fastholde og udbygge muligheder for idræt og fællesskab for alle aldersgrupper.
Foreningens virksomhed er almennyttig og åben for enhver, som tilslutter sig foreningens formål.
§3 Foreningens medlemskab af organisationer.
-Stk. 1 – Foreningen er medlem af DGI
§4 Medlemskreds og kontingent
-Stk. 1 – Som medlem kan enhver optages, som har interesse i at støtte foreningens formål. Alle foreningens
medlemmer forpligter sig også herved til at overholde foreningens regler og vedtægter.
-Stk. 2 – Medlemskontingent fastsættes for et år ad gangen af bestyrelsen, i samarbejde med udvalgsformænd.
§5 Generalforsamling
-Stk. 1 – Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
-Stk. 2 – Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned og indkaldes med mindst 2 ugers varsel ved
offentlig opslag.
-Stk. 3 – Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 7 dage for
generalforsamlingens afholdelse.
-Stk. 4 – Stemmeret på generalforsamlingen har fremmødte medlemmer af foreningen og kun ved personligt
fremmøde.
-Stk. 5 – Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde mindst følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens/formandens beretning
3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg i henhold til §6, stk. 2 og 3
6. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
7. Valg af revisor(er) og revisorsuppleant
8. Eventuelt valg/nedsættelse af udvalg
9. Eventuelt
-Stk. 6 – Generalforsamlingen vælger en dirigent til at lede forhandlingerne. Generalforsamlingens beslutninger
indføres i protokol.
-Stk. 7 – Generalforsamlingen træffer beslutninger ved almindelig stemmeflertal jævnfør §9, stk. 1
-Stk. 8 – Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes inden en
måned, når mindst 2/3 af alle medlemmer skriftlig stiller krav herom.
§6 Foreningens daglige ledelse
-Stk. 1 – Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, som består af 5 medlemmer, der vælges af
generalforsamlingen for 2 år ad gangen.
-Stk. 2 – 2 bestyrelsesmedlemmer vælges på lige år.
-Stk. 3 – 3 bestyrelsesmedlemmer vælges på ulige år.
-Stk. 4 – Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens
beslutninger.
-Stk. 5 – Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
-Stk. 6 – Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er tilstede.
-Stk. 7 – Formanden leder bestyrelsens forhandlinger og i dennes forfald næstformanden.
-Stk. 8 –  Formanden drager omsorg for, at der føres protokol over bestyrelsens forhandlinger/beslutninger.
§7 – Regnskab og revision
-Stk. 1 – Foreningens formue skal anbringes i anerkendt pengeinstitut.
-Stk. 2 – Regnskabsåret er 1. januar – 31. december.
-Stk. 3 – Revisor påtegnet regnskab bekendtgøres ved generalforsamlingen.
-Stk. 4 – Regnskabet skal underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen.
§8 Tegningsregler
-Stk. 1 – Foreningen tegnes af formanden og kassereren i foreningen eller ved en af disses forfald af formanden
eller i kassereren i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.
§9 Hæftelser
-Stk. 1 – Bestyrelsens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens tilskud med mindre
tilbagebetalingskravet er opstået ved retsstridig handling.
§10 Vedtægtsændringer
-Stk. 1 – Vedtægtsændringer kan vedtages på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer
er for forslaget eller ændringen.
§11 Opløsning
-Stk. 1 – Foreningens opløsning kan kun ske med 2/3 flertal på to på hinanden følgende generalforsamlinger,
hvoraf den ene skal være ordinær.
-Stk. 2 – Ved foreningens opløsning (ifølge §11, stk. 1) vil der på den opløsende generalforsamling blive besluttet
hvad foreningens eventuelle overskud, formue, materiel skal anvendes til. Dog skal det være almennyttige
formål i Haastrup.
Vedtægterne er vedtaget på den ordinære generalforsamling, tirsdag den 14. februar 2012

Relevante artikler