Alle indlæg af Min Landsby App

Trebjerg

Trebjerg
Der er givet landzonetilladelse fra kommunen til opsætning af
udsigtskikkert på Trebjerg på eksisterende fundament. Der er indgået en ”partnerskabsaftale” med Naturstyrelsen Fyn, som administrerer området ved Trebjerg. Hovedformålene med Planlovens landzonebestemmelser er at sikre landskabelige-, naturbeskyttelsesmæssige og rekreative interesser.
Sammen med kikkerten opstilles et infokort, der illustrerer og beskriver udsigten fra Trebjerg, kortet udarbejdes af NST. Af tavlen skal fremgå at Haastrup Udviklingsråd har foranlediget og finansieret udsigtskikkerten. Ligeledes kan ”rådet” formidle arealet via www.bestigbjerge.dk

Læs mere

Haastrup Børnehus

Haastrup Børnehus
Ca. 30 personer var mødt op til ekstraordinær generalforsamling I skolegården. Erik Damgaard var ordstyrer. Generalforsamlingen drejede sig om at få tilsagn fra skolekredsen til at drive Børnehuset. Børnehusets øverste leder skal være Henrik Ørtved, men skole og børnehus drives hver for sig, dvs. 2 regnskaber. Først bliver det med vikarer, men det forhenværende personale kan søge igen. Kommunen er villig til at leje lokalerne ud. Der vil være 10 børnehavebørn og 6 vuggestuebørn, dette antal er smertegrænsen. Der har været naturlig afgang, og 2 børn er flyttet til Kaptajngården i Vester Hæsinge. Prisen for at få børnene passet, vil være den samme. Ved afstemningen stemte 21 personer for, at skolen skal fortsætte deres projekterede arbejde. Dvs. mere end nødvendigt for at fortsætte.

Læs mere

Ekstraordinære generalforsamlinger i Friskolen

Haastrup Friskole
Meddelelse fra Bestyrelsen og Henrik Ørtved: ”Indkaldelse og dagsorden til 2 ekstraordinære generalforsamlinger den 28.7 og den 11.8 kl. 19.00
Vedtægtsændringer skal godkendes på to på hinanden følgende
generalforsamlinger, og der er derfor indkaldt til disse to
ekstraordinære generalforsamlinger
DAGSORDEN
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Baggrund for indkaldelse, info vedr. børnehave/vuggestue
4. Forslag til vedtægtsændring. Der stemmes om følgende ændring af vedtægternes § 1: Haastrup Friskole er en uafhængig og selvejende uddannelsesinstitution. Skolen har derudover mulighed for at drive privat institution efter reglerne i friskoleloven og dagtilbudsloven – se bilag 1 for vedtægter omfattende en privat institution.
5. Evt.
Ved godkendelse af ovenstående vedtægter arbejder bestyrelsen videre med etablering af en børnehaven i tilknytning til Haastrup Friskole”.

Læs mere

Aktivitetspladsen

Vores nye Aktivitetsplads
Der er kommet zonetilladelse og en grave- og støbetilladelse, og I kan se på de 2 fotos, at de første ”spadestik” er taget i torsdags. Fredag blev der af frivillige gravet ud til faldunderlag. Der blev lagt nogle dræn og internetkabler ned til skolen også. De næste par uger kommer firmaet Tress og stiller redskaberne op og støber dem fast. Derefter vil frivillige fylde faldgrus i udgravningen. Det forventes færdigt, når sommeren er omme (hvis der har været en sådan).

Læs mere