GF i Haastrup SG&IF

Haastrup skytte- gymnastik og idrætsforening indkalder herved til ordinær generalforsamling

TIRSDAG DEN 18.FEBRUAR KLOKKEN 19.00

Generalforsamlingen afholdes i lokaler på Haastrup Friskole

Bygaden 14

Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse. Stemmeret på generalforsamlingen har fremmødte medlemmer af foreningen og kun ved personligt fremmøde.

Dagsorden:

*Valg af dirigent

*Bestyrelsens/formandens beretning

*Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

*Indkomne forslag

*Valg af medlemmer til bestyrelsen

*Valg af 2 bestyrelsessuppleant(er) og revisorsuppleant

*Eventuelt valg/nedsættelse af udvalg

*Eventuelt

Med venlig hilsen bestyrelsen fra Haastrup SG & IF